એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેનામાંથી શેનું વાઉચિંગ કરવામાં આવે છે ?

ઉધાર વ્યવહાર
આપેલ તમામ
રોકડ ચુકવણી - જાવક
રોકડ વસુલાત - આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
2016-17 ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં રકમ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

રકમ રૂ.લાખમાં
ખરેખર રકમ
રકમ રૂ.દસ હજારમાં
રકમ રૂ.હજારમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંસદની બેઠકો ચાલુ ન હોય ત્યારે વટહુકમ પ્રસિદ્ધ કરવાની રાષ્ટ્રપતિની સત્તા___

ધારાકીય સત્તા છે.
નાણાંકીય સત્તા છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સામાન્ય સત્તા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોહન એક કામ 5 મિનિટમાં પુરુ કરે છે તો તેનો કામનો દર ___ કામ/સેકન્ડ થાય

5/1 કામ/સેકન્ડ
300 કામ/સેકન્ડ
1/5 કામ/સેકન્ડ
1/300 કામ/સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP