એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કયું વ્યવસ્થા તંત્ર એ વૈધિક વ્યવસ્થા તંત્રનો પડછાયો છે ?

સમિતિ વ્યવસ્થાતંત્ર
રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર
અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર
શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારીને મળતો મૂળ પગાર, મોંઘવારી ભથ્થુ અને દાકતરી સારવાર ભથ્થુ ___ છે.

માલિક માટે કરપાત્ર
સંપૂર્ણ કરમુક્ત
સંપૂર્ણ કરપાત્ર
આંશિક કરપાત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP