એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોજગારી ગુણકનો ખ્યાલ કયા અર્થશાસ્ત્રીએ રજૂ કર્યો ?

પ્રો. કોલ અને હુવર
પ્રો. માર્શલ
પ્રો. રોબિન્સ
પ્રો. આર.એફ.કાહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગુજરાત રાજ્યનું વર્ષ 2016-17નું અંદાજપત્ર કેટલી રકમની મહેસૂલી પુરાંત દર્શાવે છે ?

રૂ. 2,247 કરોડ
રૂ.3,236 કરોડ
રૂ.4,320 કરોડ
રૂ.1,570 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
યોગ્ય નમૂના દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રાયોગિક તપાસ ___ ઘટાડે છે.

ઓડીટરનું કાર્ય અને જવાબદારી બંને
ઓડિટરની જવાબદારી
ઓડિટરનું કાર્ય
બન્નેમાંથી એકેય નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ વેણીભાઈ પુરોહિતના સૌપ્રથમ કાવ્યનું નામ જણાવો.

પુરાણો દીવડો
ગોફણગીતા
બગડેલો દિવસ
અખોવન માવડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંચાલનના કાર્યક્ષેત્રમાં માનવોનું સ્થાન કેવું છે ?

બિન મહત્વપૂર્ણ
મહત્વપૂર્ણ
સાધારણ
અંશતઃ મહત્વપૂર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP