એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ___

ઉપરથી નીચે તરફનો માહિતી સંચાર
સમસપાટી માહિતી સંચાર
મૌખિક માહિતી સંચાર
નીચેથી ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
મિલકતની કિંમત કરતા વધુ રકમનો અકસ્માતનો વીમો લેવામાં આવ્યો હોય અને મિલકતને અકસ્માતથી નુકસાન થાય ત્યારે થયેલ નુકસાનની ___ વળતર તરીકે મળવાપાત્ર થશે.

મિલકતની કિંમત જેટલી રકમ
વીમો લીધો હોય તે રકમ
મિલકતની કિંમત અને વિમાની રકમના પ્રમાણમાં થતી રકમ
પૂરેપૂરી રકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP