કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્યુઆર કોડ
એક પણ નહીં
બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસને ઈચ્છિત જગ્યા પર લઈ જવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ડ્રેગિંગ
ક્લિક
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP