ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કાન ફૂંકવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય ?

નિંદા કરવી
ભંભેરણી કરવી
કાનાફૂસી કરવી
કાનમાં ફૂંક મારવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો.
કાંકરો નાખવો

કાંકરા ફેંકવા
ઝીણા પથ્થર નાંખવા
અડચણ ઉભી કરવી
નડતર દૂર કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દની મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓ છે. - કઈ ?

ઉત્તમ, મધ્યમ અને સામાન્ય
સત્વ, રજસ અને તમસ
અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના
લિપી, વાણિ અને જ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
અંગરક્ષક

અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + સ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + આ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + શ્ + અ + ક્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું આવવાની હતી એટલે હું આવ્યો. · વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સંયોજક છે.

શરતવાચક
પરિણામવાચક
સંયોજક નથી
વિકલ્પવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP