સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબી ચોપડા લખવાની (લેખિત નોંધના) સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હિસાબી ચોપડા એ ધંધાના વ્યવહારોની ક્રમાનુસાર કરેલી નોંધ છે
હિસાબી ચોપડા એ ખાતાંવહીમાં લખવાના વ્યવહારો છે
હિસાબી ચોપડા (લેખિત નોંધ) એ આર્થિક વ્યવહારનું તારણ અને ધંધાકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે ધંધો વેચનાર કંપનીના ચોપડે પ્રેફરન્સ મૂડીની મૂળ રકમ કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે ?

પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડર્સ ખાતે
મૂડી અનામત ખાતે
ઈક્વિટી શેરમૂડી ખાતે
માલ મિલકત નિકાલ ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાનું સમીકરણ દર્શાવે છે-

મિલકત એ મૂડી અને જવાબદારીના તફાવત બરાબર હોય છે
જવાબદારી એ મૂડી અને મિલકતના સરવાળા જેટલી થાય.
મિલકતએ મૂડી અને જવાબદારીના સરવાળા જેટલી થાય
મિલકત એ મૂડીમાંથી જવાબદારી બાદ કર્યા પછીની રકમ જેટલી થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મેકલેલેન્ડ અભિગમમાં ___ નો સમાવેશ થાય છે.

સિદ્ધિ માટેની જરૂરિયાત
સત્તા માટેની જરૂરિયાત
જોડાણ માટેની જરૂરિયાત
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP