સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નામાનું સમીકરણ દર્શાવે છે-

મિલકત એ મૂડીમાંથી જવાબદારી બાદ કર્યા પછીની રકમ જેટલી થાય
જવાબદારી એ મૂડી અને મિલકતના સરવાળા જેટલી થાય.
મિલકત એ મૂડી અને જવાબદારીના તફાવત બરાબર હોય છે
મિલકતએ મૂડી અને જવાબદારીના સરવાળા જેટલી થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો મુખ્ય ઉદ્દેશ છેતરપિંડીઓ શોધવાનો અને થતી અટકાવવાનો છે.

અર્થશાસ્ત્ર
ઓડિટીંગ
આંકડાશાસ્ત્ર
એકાઉન્ટન્સી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતીય હિસાબી ધોરણ નં‌. 14 મુજબ ખરીદ કિંમત નક્કી કરતી વખતે જૂની કંપની (ધંધો વેચનાર) નાં ડિબેન્ચરનો સમાવેશ નીચે પૈકી શેમાં નથી કરાતો ?

પાઘડીમાં
ચોખ્ખી મિલકતમાં
ખરીદ કિંમતમાં
નવી કંપની માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મિલકતો અને જવાબદારીઓના ચોક્કસ સમય દરમિયાન લીધેલ ઉપયોગમાં હવાલાઓ દ્વારા ફેરફાર કરવાને કારણે એકમના ભવિષ્યના અપેક્ષિત લાભ કે જવાબદારીમાં જરૂરી હવાલાઓની અસર આપવી પડે તેવા ફેરફારને ___ કહે છે.

હિસાબી અનુમાનોમાં ફેરફાર
હિસાબી નીતિઓમાં ફેરફાર
હિસાબી સિદ્ધાંતોમાં ફેરફાર
હિસાબી પત્રકોમાં ફેરફાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ લોકોનાં હેતુઓ સાધવા કાર્ય કરવા માટે ઉત્તેજિત કરવા માટેની પ્રક્રિયા છે.

પ્રોત્સાહન
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સવલતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક પુસ્તકના વર્ષ, 2012માં વેચાણનો હક્ક એક પ્રદર્શનને વેચવામાં આવ્યાં. વર્ષ દરમિયાન 500 એકમો છાપવામાં આવ્યા અને વર્ષની અંતે 150 પુસ્તકો સ્ટોકમાં હતા. વર્ષ, 2013માં 600 પુસ્તકો છાપવામાં આવ્યાં અને 100 એકમો સ્ટોકમાં હોય તો વર્ષ, 2013માં વેચાયેલા પુસ્તકોની સંખ્યા કેટલી ?

450
650
550
600

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP