સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણપરત નોંધની કુલ રકમની ખતવણી કરવામાં આવે છે :

ખરીદપરત નોંધમાં
વેચાણપરત નોંધમાં
વેચાણ નોંધમાં
માલ ખાતામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ (સીપીયુ) માં સામેલ નથી ?

નિયંત્રિત એકમ
એકગણિત તાર્કિક એકમ
આઉટપુટ એકમ
સ્મૃતિ એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણ ₹ 10,00,000 છે, ચલિત ખર્ચા ₹ 5,00,000 સ્થિર ખર્ચા ₹ 2,00,000 છે. ડિબેંચર પર વ્યાજ ₹ 40,000 છે. આવકવેરાનો દર 40% છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા 14,400 છે. નાણાકીય લિવરેજની કક્ષા મેળવો.

1
1.5
1.25
2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મેકલેલેન્ડ અભિગમમાં ___ નો સમાવેશ થાય છે.

સત્તા માટેની જરૂરિયાત
જોડાણ માટેની જરૂરિયાત
આપેલ તમામ
સિદ્ધિ માટેની જરૂરિયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'રજાઓના રોકડમાં રૂપાંતર' અંગે જેમને સંપૂર્ણ કરમુક્તિનો હક છે તે સંદર્ભમાં નીચે જણાવેલો કયો જવાબ સાચો છે ?

કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંનેના કર્મચારીઓ
ફક્ત રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ
ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ
સરકારી કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાના કર્મચારીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP