સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
GSTના અમલ પછી નીચેનામાંથી કયો કેન્દ્રીય કરવેરો નાબૂદ થશે નહીં ?

વેટ
બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટી
એક્સાઈઝ અને કસ્ટમની વધારાની ડયુટી
સર્વિસ ટેક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય સાધન એ ___

નાણાં સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે.
આપેલ બંને
એક પણ નહીં
નાણાંની નજીકનો વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપની એક યોજનામાં ₹10,00,000 રોકાણ કરવા માંગે છે, જેમાં ચાર વર્ષનો રોકડ પ્રવાહ અનુક્રમે ₹ 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000 અને 6,00,000 થવાની ધારણા છે. 10%ના વટાવ અન્વયે ₹ 1 નું વર્તમાન મૂલ્ય પ્રથમ ચાર વર્ષ માટે અનુક્રમે 0.909, 0.826, 0.751 અને 0.683 છે, તો આ યોજનાનું ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય કેટલું હશે ?

₹ 1,14,000
₹ 64,700
₹ 4,64,700
₹ 4,40,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ
વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP