સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયાને અસર કરશે ?

ખરીદનોંધનો સરવાળો ₹ 10000 ઓછો ગણાયો
યંત્ર લાવવાનો ખર્ચ લારીભાડા ખાતે ઉધાર કર્યું
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મકાનના મરામત ખર્ચને મકાન ખાતે ઉધાર કર્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય સાધન એ ___

નાણાંની નજીકનો વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે.
નાણાં સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે.
આપેલ બંને
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમારકામખર્ચ 50% સપાટીએ 1,20,000 હોય અને 75% સપાટીએ 1,50,000 હોય તો આ ખર્ચ ___ ખર્ચ ગણાય.

ચલિતખર્ચ
સ્થિરખર્ચ
અસામાન્ય ખર્ચ
અર્ધચલિતખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી ક્યું વિધાન પડતર હિસાબી પદ્ધતિનો હેતુ નથી.

પડતર નક્કી કરવી
સંચાલકોના નિર્ણય ઘડતરમાં સહાય થવું
વેચાણકિંમત નક્કી કરવી
કરવેરા નક્કી કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP