સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી કે સરેરાશ રોકાયેલી મૂડી નક્કી કરતી વખતે ___ પ્રકારના રોકાણો ધ્યાનમાં લેવાતાં નથી.

બિનધંધાકીય રોકાણો
ચાલુ રોકાણો
ધંધાકીય રોકાણો
કાયમી રોકાણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બે કંપનીઓના સંયોજનમાં એવી માહિતી આપેલી છે કે કંપની X અને કંપની Y ની ખરીદ કિંમત અનુક્રમે ₹ 5,00,000 અને ₹ 6,00,000 છે. આ કિસ્સામાં ધંધાની ખરીદ કિંમત નીચે પૈકી કઈ પદ્ધતિએ ગણેલી ગણાય ?

અવેજ પદ્ધતિથી
કુલ મિલકત પદ્ધતિ
ઉચક / ઉઘડી રકમથી
ચોખ્ખી મિલકત પદ્ધતિથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો "પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી ?

ફર્નિચર માટે વપરાતું લાકડું
સીંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી
કાપડની મિલમાં વપરાતું કોટન
તૈયાર કપડાં સીવવામાં વપરાતો દોરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ભાગીદારી પેઢીની નાદારીનો મુદ્દો હોય ત્યારે, ભાગીદારનું પોતાનું તૂટ ખાતું જે 'અંગત તૂટ' બતાવે તે ___ ચોપડે ન આવે.

બધા ભાગીદારોનાં મૂડી ખાતે કે
પેઢીના
એ ભાગીદારીનાં
પેટીની મૂડી માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP