સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ
વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ચૂકવવાની બાકી મજૂરીના હવાલાની અસર ન આપવામાં આવે તો ચોખ્ખો નફો

વાસ્તવિક કરતાં વધુ
કોઈ અસર થશે નહિ
વાસ્તવિક કરતાં ઓછો
વાસ્તવિક જેટલો જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં ફાયદા છે ?

આપેલ તમામ
સંચાલન અંકુશ
મૂડી પડતર ઘટાડો
ઊંચું ડિવિડન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ લોકોનાં હેતુઓ સાધવા કાર્ય કરવા માટે ઉત્તેજિત કરવા માટેની પ્રક્રિયા છે.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સવલતો
પ્રોત્સાહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકાણોનાં વ્યાજ સહિતનાં ખરીદ વેચાણ હોય ત્યારે વ્યાજ ગણવાની મુદત છેલ્લા વ્યાજની તારીખથી ___ તારીખ સુધીની ગણવી.

ખરીદીની
વેચાણની
સોદાની
પ્રથમ વ્યાજની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP