સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં હાથ પર રોકડ તેમજ મંગાવવામાં આવેલી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે.

રોકડ
રોકડ પ્રવાહ
રોકડ સમકક્ષ
કામગીરી પ્રવૃતિઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
A અને B 2:1ના પ્રમાણમાં ભાગીદાર છે. તેઓની મૂડી અનુક્રમે ₹ 60,000 અને ₹ 10,000 છે. જો રોકડનો હપ્તો 20,000 મળેલ હોય તો ___

ફક્ત A ને ₹ 20,000 મળશે.
A અને B ને ₹ 12,000 અને ₹ 8,000 મળશે.
A અને B ને ₹ 10,000 અને ₹ 10,000 મળશે.
ફક્ત B ને ₹ 20,000 મળશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વેચાણપરત નોંધની કુલ રકમની ખતવણી કરવામાં આવે છે :

માલ ખાતામાં
વેચાણપરત નોંધમાં
ખરીદપરત નોંધમાં
વેચાણ નોંધમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ એ –

પ્રતિક્રિયાત્મક ખ્યાલ છે
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સક્રિય પ્રક્રિયા છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર વચ્ચે કયો તફાવત સાચો નથી ?

ઓડિટ અહેવાલ શેર હોલ્ડરોને ઉદ્દેશીને અપાય છે જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્ર કોઈને ઉદ્દેશીને અપાતું નથી.
ઓડિટ અહેવાલ ખામીવાળો અથવા ખામી વગરનો હોઈ શકે,
ઓડિટ અહેવાલ અને ઓડિટ પ્રમાણપત્ર દર વર્ષે આપવામાં આવે છે.
ઓડિટ અહેવાલ નમૂનો કંપની ધારોમાં આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઓડિટ પ્રમાણપત્રનો કોઈ નમૂનો આપવામાં આવ્યો નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP