સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય વીમામાં વીમો ઉતરાવનાર દ્વારા વીમા કંપનીને ચુકવેલું પ્રિમીયમ એ તેને

આપેલ બંને
જોખમ સામે રક્ષણ આપે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નુકસાન ભરપાઈ કરી આપે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP