સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુનઃસ્થાપના ખાતું બંધ કરતાં મળેલી તફાવતની રકમ ક્યાં ખાતે લઈ જવામાં આવે છે ?

મૂડી ખર્ચ ખાતે
ન. નું ખાતું
મહેસુલી ખર્ચ
વેપાર ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમાવેશ વખતે ખરીદ કિંમત પેટે આપવાના શેરની બજાર કિંમત ન આપી હોય તો શેરની ___ નક્કી કરવી પડે છે.

દાર્શનિક કિંમત
ઊપજ કિંમત
આંતરિક કિંમત
વાજબી કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાગીદારી પેઢીને આપેલી લોન કે મૂડી પર તેને મળતાં વ્યાજ અંગે તેની કરપાત્રતા શું હશે ?

બંને કલમ 10(2 એ) હેઠળ કરમુક્ત ગણાય.
લોનનું વ્યાજ અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ તથા મૂડીનું વ્યાજ ધંધા કે વ્યવસાયના નફા કે લાભના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.
ધંધા કે વ્યવસાયના નફા કે લાભના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.
અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કરની પરિષદના ચેરમેન કોણ હોય ?

રાષ્ટ્રપતિ
પ્રધાન મંત્રી
મુખ્યમંત્રી
કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ વેચાણ / રોકડ ખરીદી / રોકડમાં લાવેલ વધારાની મૂડી શોધવા માટે :

રોકડ ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.
લેણીહૂંડી ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે
સ્થિતિ દર્શક નિવેદન તૈયાર કરવામાં આવશે.
દેવાદારોનું ખાતું તૈયાર કરવામાં આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.
કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP