કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP