સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સદ્વર વીમા કંપનીઓ બાકી જોખમના અનામત ઉપરાંત

વધારાનું પ્રીમિયમ વસૂલ કરે છે.
એક પણ નહિ
વધારાનો વીમો લઈ રાખે છે.
વધારાનું અનામત રાખે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા લેણદારો 'બિનસલામત' ગણાય છે ?

કર્મચારીઓની ગ્રેજ્યુઈટી
સ્થાનિક સરકારના બાકી કરવેરા
ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા
કર્મચારીઓનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP