સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નફો કે નુકસાન નક્કી કરવાનું કાર્ય :

નામાની જરૂરિયાત છે
નામાની મર્યાદા છે
નામાનો ઉદ્દેશ્ય છે
નામાનો લાભ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શ્રી નરેશ એક કંપનીમાં સંગીન હિત ધરાવનાર શેરહોલ્ડર કર્મચારી છે. તેમનો વાર્ષિક મૂળ પગાર ₹ 48,000 છે અને કંપનીના નફા પર આધારિત કમિશન ₹ 12,000 મળે છે. કંપનીએ તેમને મફત ગેસ વીજળીની સવલત પૂરી પાડી છે. કંપનીએ આ સવલત અંગે વાર્ષિક ₹ 6,000નો ખર્ચ કર્યો છે. મફત ગેસ વીજળીની સવલતની કરપાત્ર કિંમત કેટલી હશે ?

₹ 6,000
₹ 4,800
₹ 3,750
₹ 3,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઔપચારિક માહિતીસંચારમાં ___ મુજબની વિવિધતા જોવા મળે છે.

આપેલ તમામ
ઉપરથી નીચેનાં સ્તરે માહિતીસંચાર
સમસ્તરે માહિતીસંચાર
નીચેથી ઉપરનાં સ્તરે માહિતીસંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરને પૂરા ભરપાઈ કરવા માટે બોનસની વ્યવસ્થા કયા ખાતામાંથી થઈ શકે નહી.

નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી થઈ શકે નહીં
જામીનગીરી પ્રીમિયમમાંથી થઈ શકે નહીં
ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી થઈ શકે નહીં.
સામાન્ય અનામતમાંથી થઈ શકે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP