સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે ખરીદનાર વિસર્જન ખર્ચ ભોગવે ત્યારે ખરીદનાર કંપની વિસર્જન ખર્ચ ___ ખાતે ઉધારશે.

વિસર્જન ખર્ચ
શેરમૂડી
પાઘડી
વેચનાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક વેતન એ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ___ કામગીરીને બિરદાવવા માટે આપવામાં આવતો ___ છે.

અસાધારણ, નાણાકીય લાભ
સાધારણ, નાણાકીય લાભ
સાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ
અસાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબમાં કોઈપણ વ્યવહાર સંપૂર્ણ કે અંશતઃ લખવાનો જ રહી જાય તેવી ભૂલને ___ કહેવામાં આવે છે.

સૈદ્ધાંતિક ભૂલ
કારકૂની ભૂલ
ભરપાઈ ભૂલ
વિસર ચૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP