સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ચોખ્ખી મિલ્કતો ÷ ઈક્વિટી શેરની કુલ સંખ્યા = ___

શેરની બાહ્ય કિંમત
શેરની આંતરિક કિંમત
શેરની દાર્શનિક કિંમત
શેરની ઉપજ કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયુક્ત આમનોંધ એ એવા પ્રકારની આમનોંધ છે કે,

એક કરતાં વધુ વખત ઉધારવામાં આવતી નથી કે જમા લેવામાં આવતી નથી
આમનોંધ એક કરતાં વધુ ઉધારાય છે
આમનોંધ એક કરતાં વધુ વખત ઉધારાય કે જમા લેવામાં આવે છે અથવા બંને કરવામાં આવે છે
આમનોંધ એક કરતાં વધુ વખત જમા લેવામાં આવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP