સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કઈ પ્રવૃતિ નાણાંકીય પ્રવૃત્તિમાં આવે છે ?

જમીનની ખરીદી
સામાન્ય અનામતની જોગવાઈ
ભાડાની આવક
લોન પર વ્યાજ ચૂકવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી ક્યું વિધાન ‘‘ઓડિટરના હકો’’ના સંબંધમાં સાચું નથી ?

બોર્ડ ઑફ ડિરેકટર્સની સભામાં હાજર રહેવાનો અધિકાર
વેતન મેળવવાનો અધિકાર
હિસાબો અંગે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નિષ્ણાતની સલાહ મેળવવાનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જ્યારે રોયલ્ટી લઘુત્તમ ભાડા કરતાં વધારે હોય અને ઓછા કામનું નુકસાન મજરે મેળવવાનું હોય ત્યારે....

રોયલ્ટી ખાતે ઉ... ઓ.કા. નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ઓ.કા. નુકસાન ખાતે... તે ખાણ માલિક ખાતે
ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના બાંધકામ કિંમત ₹ 22,00,000 અને પડતરમાં માલસામાન અને મજૂરી 2:1 તથા મજૂરી અને અન્ય ખર્ચ 3:2ના પ્રમાણમાં હોય તો માલસામાનની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 40,00,000
₹ 10,00,000
₹ 12,00,000
₹ 60,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP