સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે એક કંપનીના પા.સ. માં રોકડ / બેંકની બાકી ₹ 60,000 છે. નવી કંપની એ બધી જ વાસ્તવિક મિલકત લીધી છે અને ₹ 10 નો એક એવા 40000 ઈ.શેર 10% પ્રીમિયમે બહાર પાડેલા જે ભરપાઈ થયા હતા. અને ખરીદકિંમત પેટે વેચનારને ₹ 10 નો એક એવા 20000 ઈ.શેર 10% પ્રીમિયમે આપેલા હતા. વિસર્જન ખર્ચ પેટે ₹ 9000 ચૂકવેલા. નવી કંપની ના પા.સ. માં શરૂની બેંક સિલક કેટલી હોય ?

₹ 2,81,000
₹ 2,51,000
₹ 3,81,000
₹ 2,41,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઊપજથી પરિપક્વતાના એ બૉન્ડનો ___ છે.

કૂપન દર
આંતરિક વળતરનો દર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જરૂરી વળતરનો દર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
"રોકડ સાથે સંકળાયેલાં તમામ કાર્યો એટલે નાણાં કાર્યો" ___ અભિગમ પ્રમાણ છે.

પ્રણાલિકાગત
આધુનિક
સંપત્તિ મહત્તમીકરણ
અતિવિશાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઉપાડ પર વ્યાજ રૂ. 5,000 છે. હિસાબી સમીકરણ પર આ વ્યવહારની શું અસર થશે ?

જવાબદારીમાં વધારો તથા ઘટાડો
મિલકતમાં વધારો તથા જવાબદારીમાં વધારો
મિલકતમાં વધારો તથા ઘટાડો
મૂડીમાં વધારો તથા ઘટાડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય રીતે કાયમી મિલકતોનો ઘસારો કઈ બાકી પર ગણાય છે ?

આખરની બાકી
ફક્ત વધારા પર
વેચેલા મિલકતની ઊપજ પર
શરૂઆતની બાકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP