સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું સતત ચલનું ઉદાહરણ છે ?

કુટુંબમાં બાળકોની સંખ્યા
શરીરમાં લોહીના પરિભ્રમણની માત્રા (બ્લડ પ્રેશર)
મોબાઈલમાં એપની સંખ્યા
વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક કંપનીમાં 1,000 એકમના ઉત્પાદનની પ્રાથમિક પડતર ₹ 2,50,000 છે. રૂપાંતર પડતર ₹ 4,00,000 છે. કુલ કારખાના પડતર ₹ 5,00,000 છે તો તેનો પ્રત્યક્ષ મજૂરી ખર્ચ

₹ 2,50,000
₹ 1,50,000
₹ 1,00,000
₹ 2,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાંના સમયમૂલ્યના ખ્યાલ હેઠળ, નાણાંનું મૂલ્ય -

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અગાઉનાં વર્ષો કરતાં પછીનાં વર્ષોમાં ઊંચું રહે છે.
દરેક વર્ષે સરખું રહે છે.
પછીનાં વર્ષો કરતાં અગાઉનાં વર્ષોમાં ઊંચું રહે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP