સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કર્મચારી રાજ્ય વીમા યોજનામાં ફાળો ₹ 40,000 છે તેના માટેની ફાળવણીનો આધાર :

કર્મચારીની સંખ્યા
પ્રત્યક્ષ ખર્ચ
પ્રત્યક્ષ મજૂરી
સરખા પ્રમાણમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની માહિતી જોબ નં. 451 માટે આપવામાં આવી છે. પ્રત્યક્ષ માલસામાન ₹ 20,000, પ્રત્યક્ષ મજૂરી ₹ 40,000, કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચા મજૂરીના 60%, ઑફિસના ખર્ચા કારખાનાના પડતરના 20%, ટેન્ડરની વેચાણકિંમત પર 20% નફો ગણવાનો છે. જોબ નં 451 ની ટેન્ડર કિંમત કઈ હશે?

₹ 1,26,000
₹ 1,44,000
₹ 1,20,960
₹ 1,29,600

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે દર્શાવેલી કઈ વિગત પડતરના પત્રકમાં દર્શાવાતી નથી?

પગાર
સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ ગયેલી રકમ
અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોક
માલસામાનના ભંગારની ઊપજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
હિસાબમાં કોઈપણ વ્યવહાર સંપૂર્ણ કે અંશતઃ લખવાનો જ રહી જાય તેવી ભૂલને ___ કહેવામાં આવે છે.

વિસર ચૂક
ભરપાઈ ભૂલ
સૈદ્ધાંતિક ભૂલ
કારકૂની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP