સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
'રજાઓના રોકડમાં રૂપાંતર' અંગે જેમને સંપૂર્ણ કરમુક્તિનો હક છે તે સંદર્ભમાં નીચે જણાવેલો કયો જવાબ સાચો છે ?

ફક્ત રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંનેના કર્મચારીઓ
સરકારી કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાના કર્મચારીઓ
ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.
RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એસિડ ટેસ્ટ ગુણોત્તરનું બીજું નામ ___

ચાલુ ગુણોત્તર
ધીમો ગુણોત્તર
પ્રવાહી ગુણોત્તર
ઝડપી ગુણોત્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
GST પરિષદના ચેરમેન તરીકે કોણ હોય છે ?

કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન
કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ પ્રધાન
કમિશનર
સચિવ શ્રી (મહેસૂલ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં હપતાની ચુકવણીના સમય દરમિયાન મિલકત પર ઘસારો ___ દ્વારા ગણવામાં આવે છે.

ખરીદનાર
વેચનાર અને ખરીદનાર બે માંથી કોઈ નહિ.
વેચનાર
વેચનાર અને ખરીદનાર બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP