સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
શબ્દોનાં માધ્યમથી સંદેશો મોકલવાનો રસ્તો ___ માહિતીસંચાર તરીકે ઓળખાય છે.

મૌખિક અને શાબ્દિક બંને
મૌખિક
શાબ્દિક
લેખિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આપણે કંપનીની માહિતી બદલવી હોય તો કયો કમાન્ડ છે ?

ફેરફાર (ઓલ્ટર) કમાન્ડ
ક્રિએટ કમાન્ડ
એડિટ કમાન્ડ
ચેન્જ કમાન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP