સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો "પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી ?

તૈયાર કપડાં સીવવામાં વપરાતો દોરો
કાપડની મિલમાં વપરાતું કોટન
ફર્નિચર માટે વપરાતું લાકડું
સીંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મિલકતોની ચકાસણીની બાબતમાં નીચેનાં પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

ધંધા માટે જ મિલક્ત પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે.
મિલક્તો ખરેખર અસ્તિત્વમાં છે.
મિલકતોનું યોગ્ય રીતે જ મૂલ્યાંકન થયું છે.
ધંધાની મિલકતો પર કોઈ બોજ છે કે નહિ તે જોવાની જરૂર નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર બિનરોકડ વ્યવહાર છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
માંડી વાળેલ અદ્રશ્ય મિલકતો
આપેલ બંને
ઘસારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી ક્યો ખર્ચ હોટલ સેવા પડતરમાં ધ્યાને લેવાતો નથી ?

ધોબીનો ખર્ચ (ધોલાઈ, ઈસ્ત્રી વગેરેનો).
યંત્રોનો ઘસારો
રૂમ–એટેન્ડન્ટ્સ તથા વેઈટરનો પગાર
આંતરિક સુશોભન ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આપણે કંપનીની માહિતી બદલવી હોય તો કયો કમાન્ડ છે ?

ક્રિએટ કમાન્ડ
ચેન્જ કમાન્ડ
એડિટ કમાન્ડ
ફેરફાર (ઓલ્ટર) કમાન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પડતરનું પત્રક તૈયાર કરતાં ખાસ પ્લાન્ટનું ભાડું કયા ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે છે ?

પ્રત્યક્ષ માલસામાન
અન્ય પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
કારખાના ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP