સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી ___ કયો ફીફો પદ્ધતિનો ફાયદો છે ?

માલસામાન ખર્ચ ખરેખર ખર્ચ દર્શાવે છે.
નફો વાસ્તવિક હોતો નથી.
આખર સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધુ વાસ્તવિક હોય છે.
માલની પડતર વર્તમાન બજાર કિંમતને મળતી આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયું નાણાંકીય પત્રક ધંધાનો કાચો નફો જાણવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

નફા નુકસાન ખાતું
વેપાર ખાતું
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પાકું સરવૈયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સમાવેશ વખતે ખરીદ કિંમત પેટે આપવાના શેરની બજાર કિંમત ન આપી હોય તો શેરની ___ નક્કી કરવી પડે છે.

આંતરિક કિંમત
ઊપજ કિંમત
વાજબી કિંમત
દાર્શનિક કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
યુગપત સમીકરણની પદ્ધતિ ___

સેવા વિભાગના ખર્ચા ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ
કારખાના પરોક્ષ ખર્ચ ફાળવણીની પદ્ધતિ
વહીવટી ખર્ચની ઉત્પાદન ખાતે ફાળવણીની પદ્ધતિ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP