સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો લિવરેજ સ્થિર ખર્ચને ધ્યાનમાં લે છે ?

એક પણ નહીં
સંયુક્ત લિવરેજ
નાણાકીય લિવરેજ
કામગીરી લિવરેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
એક વસ્તુનું વર્ષ, 2014માં 700 એકમોનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું, વર્ષને અંતે 175 એકમોનો સ્ટોક હતો ત્યારે વર્ષ 2015માં 925 એકમોનું વેચાણ કરવામાં આવ્યું અને વર્ષને અંતે સ્ટોક 150 એકમોનો હતો. તો વર્ષ 2016માં ઉત્પાદિત થયેલા એકમોની સંખ્યા કેટલી ?

925
775
950
900

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં કુલ વ્યાજ = ___

કરાર કિંમત - રોકડ કિંમત
રોકડ કિંમત - કરાર કિંમત
રોકડ કિંમત + કરાર કિંમત
રોકડ કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જુદા જુદા મહિનાઓના ઉત્પાદનના એકમો અને તૈયાર માલના સ્ટોકના એકમો નીચે મુજબ છે.
માસઉત્પાદન (એકમોમાં)તૈયાર માલનો સ્ટોક (એકમો)
માર્ચ80002000
એપ્રિલ70001000
મે90003000
એકમદીઠ વેચાણકિંમત ₹ 200 છે.
એપ્રિલ મહિનાના કુલ વેચાણની રકમ જણાવો.

₹ 14,00,000
₹ 12,00,000
₹ 16,00,000
₹ 18,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP