સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રથમ સામાન્ય સભામાં કંપની ઓડિટરની નિમણૂક કર્યા બાદ તે ઓડિટર વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષ સુધી આ કંપનીમાં ઓડિટર તરીકે રહી શકે ?

10 વર્ષ
5 વર્ષ
કોઈ નિયમ નથી.
1 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરને પૂરા ભરપાઈ કરવા માટે બોનસની વ્યવસ્થા કયા ખાતામાંથી થઈ શકે નહી.

નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી થઈ શકે નહીં
સામાન્ય અનામતમાંથી થઈ શકે નહીં.
જામીનગીરી પ્રીમિયમમાંથી થઈ શકે નહીં
ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી થઈ શકે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટૂંકાગાળાનાં રોકાણોને ___ પ્રકારના રોકાણો કહેવાય છે.

ચાલુ મિલકત સ્વરૂપનાં
સ્થિર આવકનાં રોકાણો
લાંબાગાળાનાં રોકાણો
કાયમી ધંધાકીય રોકાણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP