સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટેલરની ભિન્ન વેતન દરની પદ્ધતિ મુજબ, પ્રમાણિત સમયમાં પ્રમાણ કાર્ય પૂર્ણ નહીં કરનાર કર્મચારીઓ માટે ___ કાર્ય વેતન દર પ્રમાણિત છે તેથી ઓછા સમયમાં પ્રમાણ કાર્ય પૂર્ણ કરનારા કર્મચારીઓ માટે ___ કાર્ય વેતન દર સૂચવવામાં આવે છે.

ઊંચો, નીચો
નીચો, ઊંચો
નીચો, નીચો
ઊંચો, ઊંચો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ માં હાથ પર રોકડ તેમજ મંગાવવામાં આવેલી થાપણોનો સમાવેશ થાય છે.

રોકડ પ્રવાહ
કામગીરી પ્રવૃતિઓ
રોકડ
રોકડ સમકક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો વિલીનીકરણ સ્વરૂપના સંયોજન સંબંધી શરતોમાંથી એક અથવા તેથી વધુ શરતોનું પાલન ન થાય તો સંયોજનનું સ્વરૂપ ___ છે.

ખરીદ સ્વરૂપનું સંયોજન
આપેલ પૈકી એક પણ નહિ
પુનઃ રચના સ્વરૂપનું
સમાવેશ સ્વરૂપનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂળભૂત રીતે ખાતાંને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે જેની ડાબી બાજુને શું કહે છે ?

જમા બાજુ
ઉધાર બાજુ
ખોટી બાજુ
સાચી બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા લેણદારો 'બિનસલામત' ગણાય છે ?

ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા
કર્મચારીઓની ગ્રેજ્યુઈટી
કર્મચારીઓનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ
સ્થાનિક સરકારના બાકી કરવેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP