સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માહિતીસંચાર ___ માટે આગવું મહત્વ ધરાવે છે.

નેતૃત્વ અને સંકલન
સંસ્થાકીય કામગીરી
આયોજનમાં મદદરૂપ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રેફરન્સ શેરની આંતરિક કિંમત શોધતી વખતે પ્રેફરન્સ શેરમૂડીમાં શું ઉમેરવામાં આવશે ?

આપેલ બંને
પ્રેફરન્સ શેરનું લિસ્ટિંગ ખર્ચ
પ્રેફરન્સ શેરનું ચઢત વ્યાજ
પ્રેફરન્સ શેર ચઢત ડિવિડન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાગીદારી પેઢીને આપેલી લોન કે મૂડી પર તેને મળતાં વ્યાજ અંગે તેની કરપાત્રતા શું હશે ?

ધંધા કે વ્યવસાયના નફા કે લાભના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.
બંને કલમ 10(2 એ) હેઠળ કરમુક્ત ગણાય.
લોનનું વ્યાજ અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ તથા મૂડીનું વ્યાજ ધંધા કે વ્યવસાયના નફા કે લાભના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.
અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર ગણાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
રોકડ ખરીદી ₹ 30,000, ઉધાર વેચાણ ₹ 1,76,000, રોકડ વેચાણ ₹ 40,000, આખર સ્ટોક ₹ 15,000, શરૂઆતનો સ્ટોક ₹ 25,000 કાચા નફાનો દર પડતર પર 20% હોય તો ઉધાર ખરીદી કેટલી ગણાય ?

₹ 1,27,200
₹ 1,76,000
₹ 1,40,000
₹ 1,32,900

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ ધંધાની રોકડ તથા નાણાંકીય પ્રવૃત્તિ નથી.

રોજબરોજની પ્રવૃત્તિ
કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ
એક પણ નહિ.
અન્ય પ્રવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP