સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું તત્ત્વ કાર્યકારી લિવરેજનું નથી.

ફાળાનો ગુણોત્તર
વેચાણનો જથ્થો
સ્થિર ખર્ચની રકમ
આવકવેરાનો દર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મિલકતોની ચકાસણીની બાબતમાં નીચેનાં પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

મિલક્તો ખરેખર અસ્તિત્વમાં છે.
ધંધા માટે જ મિલક્ત પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે.
મિલકતોનું યોગ્ય રીતે જ મૂલ્યાંકન થયું છે.
ધંધાની મિલકતો પર કોઈ બોજ છે કે નહિ તે જોવાની જરૂર નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માહિતીસંચાર ___ માટે આગવું મહત્વ ધરાવે છે.

નેતૃત્વ અને સંકલન
આપેલ તમામ
સંસ્થાકીય કામગીરી
આયોજનમાં મદદરૂપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પડતરનું પત્રક તૈયાર કરતાં ખાસ પ્લાન્ટનું ભાડું કયા ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે છે ?

અન્ય પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
પ્રત્યક્ષ માલસામાન
પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
કારખાના ખર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમનોંધને વર્ગીકૃત કરી શકાય છે-

વ્યક્તિગત આમનોંધ
ખાસ આમનોંધ
ખાસ આમનોંધ અને વ્યક્તિગત આમનોંધ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP