સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ ડિવિડન્ડ નીતિમાં કંપની મૂડીખર્ચ અને કાર્યકારી મૂડી માટે ચૂકવણી કર્યા પછી જે રકમ વધે તેનો ઉપયોગ ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે કરે છે.

શેષ ફાજલ ડિવિડન્ડ નીતિ
નિયમિત ડિવિડન્ડ નીતિ
સ્થિર ડિવિડન્ડ નીતિ
અનિયમિત ડિવિડન્ડ નીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
બાંયધરી કમિશનની રકમ અંગે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

બેંક ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બાંયધરી દલાલો ખાતે
બાંયધરી કમિશન ખાતે ઉ, તે બેંક ખાતે
બાંયધરી દલાલો ખાતે ઉ, તે બાંયધરી કમિશન ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સૌથી વધુ ફાયદાકારક હોય તેવા માલની ખરીદીનો જથ્થો એટલે

લઘુત્તમ જથ્થો
સરેરાશ જથ્થો
આર્થિક વર્દી જથ્થો
ગુરુતમ જથ્થો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP