સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ટ્રેઝરી બિલ્સ

કોમર્શિયલ બૅન્ક વતી RBI બહાર પાડે છે.
RBI દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર વતી બહાર પાડે છે.
RBI વતી કેન્દ્ર સરકાર બહાર પાડે છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કઈ રકમમાં વ્યાજનો સમાવેશ થાય છે.

ભાડે ખરીદ કિંમતમાં
ખરીદી વખતે ચૂકવેલી રકમમાં
એક પણ નહી‌.
રોકડ કિંમતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ખરીદનાર કંપનીએ વેચનાર પેઢી વતી દેવાદારો ઉઘરાવી લેણદારોને ચૂકવી આપવાનું સ્વીકાર્યું. કુલ ઉઘરાણીના 4% અને ચુકવેલી રકમના 2% કમિશન કંપનીને મળે છે. જો 5,00,000 દેવાદારો પાસેથી 4,50,000 વસૂલ કર્યા જ્યારે 2,00,000ના લેણદારોને 10% વટાવે રકમ ચૂકવી આપ્યા તો કમિશનની કુલ કેટલી રકમ થશે ?

₹ 18,000
₹ 3,600
₹ 50,000
₹ 21,600

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ ધંધાની રોકડ તથા નાણાંકીય પ્રવૃત્તિ નથી.

કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ
એક પણ નહિ.
રોજબરોજની પ્રવૃત્તિ
અન્ય પ્રવૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માલ અને સેવા કરની પરિષદના ચેરમેન કોણ હોય ?

કેન્દ્રીય નાણાંમંત્રી
રાષ્ટ્રપતિ
પ્રધાન મંત્રી
મુખ્યમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP