સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જર્મન મોડેલ પ્રમાણે બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. તે બોર્ડ ક્યાં છે ?

મેનેજમેંટ બોર્ડ
શેરહોલ્ડર બોર્ડ
ડિરેક્ટર બોર્ડ
સત્તાધારક બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ધંધો ખરીદનાર કંપની તરફથી જે શેર મળે તે શેરની ખરીદકિંમતની ગણતરી વખતે ___ કિંમત ધ્યાનમાં લેવાય.

પડતર
બજાર કિંમત
દાર્શનિક
સરેરાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP