બાયોલોજી (Biology)
લાયસોઝોમ કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલ નથી ?

પ્રવાહીભક્ષણ
વિઘટન
શ્વસન
ઘનભક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધ પ્રકારની જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓ ક્યાં ચાલતી જોવા મળે છે ?

કોષરસમાં
કોષમાં
મગજમાં
રુધિરરસમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ રચનાત્મક અને ક્રિયાત્મક રીતે એકકોષી છે ?

કોષ્ઠાત્રિ
પ્રજીવ
સછિદ્ર
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ ક્યાં દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કાર્બોદિત
પ્રોટીન
લિપિડ
લિપિડ અને પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અદેહકોષ્ઠી, કૂટ દેહકોષ્ઠી અને દેહકોષ્ઠીમાં અનુક્રમે કયા સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે ?

સંધિપાદ, મૃદુકાય, સૂત્રકૃમિ
નુપુરક, સૂત્રકૃમિ, પૃથુકૃમિ
પૃથુકૃમી, સૂત્રકૃમિ, નુપૂરક
પૃથુકૃમિ, નુપૂરક, સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP