બાયોલોજી (Biology)
રસધાનીપટલ કયા પ્રકારનો પટલ છે ?

પસંદગીમાન પ્રવેશશીલપટલ
અર્ધપ્રવેશશીલપટલ
પ્રવેશશીલપટલ
અપ્રવેશશીલપટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિ સમુદાય કેવી દેહરચના ધરાવે છે ?

અંગસ્તરીય
પેશી સ્તરીય
અંગતંત્ર સ્તરીય
કોષસ્તરીય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચતુર્થબંધારણ ધરાવતા સંયુગ્મી પ્રોટીનનું એક ઉદાહરણ કયું છે ?

ગ્લોબ્યુલર
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
ક્લોરોફિલ
માયોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP