બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝોમ્સ કયા દ્રવ્યનું સંશ્લેષણ કરે છે ?

પ્રોટીન
લિપિડ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય અંગિકાઓવિહીન, ન્યુક્લિઓઈડ ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કઈ સૃષ્ટિમાં થાય છે ?

પ્રોટીસ્ટા
વનસ્પતિ
ફૂગ
મોનેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંર્વધનમાં મૂળ શાના દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે ?

જીબરેલિન
ઓક્સિન
સાયટોકાયનીન
ઈથીલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP