બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં થતી વિવિધ ક્રિયાઓનું નિયામકી કેન્દ્ર કઈ રચના છે ?

કોષકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
રંગસૂત્રો
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલમય અંગિકાઓવિહીન, ન્યુક્લિઓઈડ ધરાવતા સજીવોનો સમાવેશ કઈ સૃષ્ટિમાં થાય છે ?

ફૂગ
મોનેરા
પ્રોટીસ્ટા
વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાદા, પૂર્વપ્રભાવી, એકકોષીય, સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સ્લાઈમ મોલ્ડ
યુગ્લીનોઈડ્સ
પ્રજીવો
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે શું વિકસાવાય છે ?

ગ્રીનહાઉસ
હર્બેરીયમ
પુસ્તકાલય
જનીન બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમિનોઍસિડના બંધારણ માટેનું સાચું જૂથ કયું છે ?

કીટોન જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ
કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ, હાઇડ્રોજન સમૂહ, ક્રિયાશીલ R જૂથ
હાઇડ્રોક્સિલ જૂથ, કાર્બોક્સિલ જૂથ, એમિનો જૂથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP