બાયોલોજી (Biology)
કણિકાવિહીન અંતઃકોષરસજાળ કોનું સંશ્લેષણ સ્થળ છે ?

કાર્બોદિત
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઇક ઍસિડ
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કૉલેજન શું છે ?

તંતુમય પ્રોટીન
ગોળકાર પ્રોટીન
કાર્બોદિત
લિપિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કઈ એક લાક્ષણિકતા યુનિવર્સિટીના મ્યુઝિયમની વિશેષતા દર્શાવે છે ?

ઉચ્ચ કક્ષાના
સમૃદ્ધ અને અપૂર્ણ માહિતીવાળા
પ્રાથમિક કક્ષાના
વધુ સમૃદ્ધ અને માહિતીસભર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન પ્રાણીના દૂધમાં રહેલું ડાયસેકૅરાઈડ કયા નામે ઓળખાય છે ?

ગેલેક્ટોઝ
ફ્રુક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
લેકટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીસ્ટા નિર્માણાધીન જીવનના કયા સ્વરૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ?

ચલિત પ્રાણીઓ
અચલિત વનસ્પતિ અને ચલિત પ્રાણીઓ
ચલિત વનસ્પતિ
અચલિત વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
FMN નું પૂરું નામ.

ફ્લે્વિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફે૨ેડોક્સિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફ્લે્વિન મોનોન્યુક્લિઓટાઈડ
ફેરેડોક્સિન મોનોનાઈટ્રાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP