બાયોલોજી (Biology)
સુકોષકેન્દ્રીકોષ અને આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં શું સમાનતા છે ?

અંતઃકોષરસજાળ
હિસ્ટોન
સમવિભાજન
જનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિષુવવૃત્તીયતલ સમયે રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર કઈ દિશામાં હોય છે ?

ઉત્તર ધ્રુવ
દક્ષિણ ધ્રુવ
કોઈ પણ
કોષીય ધ્રુવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાઈકાયનેસીસના અંતમાં શું થાય છે ?

જનીનોની અદલાબદલી
કોષકેન્દ્રીકા અને કોષકેન્દ્રપટલ લુપ્ત થાય.
રંગસૂત્ર દૂર ખસે
પૂર્ણ રંગસૂત્ર સંકોચન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રનું સંકોચન પૂર્ણકક્ષાએ પહોંચવું એટલે___

ભાજનવસ્થા - I
ડાઈકાયનેસીસ
ડિપ્લોટીન
પૂર્વાવસ્થા - I

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓમાં બર્હિકંકાલ તરીકે કઈ રચના આવેલ છે ?

આપેલ તમામ
શીંગડાં
વાળ
નખ અને ખરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન માટે અસંગત વાક્ય કયું ?

ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે.
માતૃકોષ એકકીય કે દ્વિકીય હોય છે.
બાળકોષનું જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું જ હોય છે.
સમજાત રંગસૂત્રો પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન જોડીમાં ગોઠવાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP