બાયોલોજી (Biology)
નવા પ્રોટીનના નિર્માણ અને પ્રોટીનના રૂપાંતરણ સાથે કઈ અંગિકા સંકળાયેલ છે ?

કણાભસૂત્ર
અંતઃકોષરસજાળ
હરિતકણ
લાયસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ દ્વારા કયા પ્રકારનું વહન થાય છે ?

સક્રિય વહન
આપેલ તમામ
અનુકૂલિત પ્રસરણ
સાદું પ્રસરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોષણની દ્રષ્ટિએ ફૂગનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

પરોપજીવી અને મૃતોપજીવી
એક પણ નહિ
પરપોષી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંતઃકંકાલ અસ્થિનું બનેલું હોય તેવાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

લેબિયો - રે - ફિશ
લેબિયો - કટલા
શાર્ક - સમુદ્રઘોડો
શાર્ક - રે - ફિશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનાવસ્થા એ ભાજનોત્તરાવસ્થાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે ?

સેન્ટ્રોમિયર ધરાવતી રંગસૂત્રિકા
ત્રાકતંતુનું સંકોચન થઈ સેન્ટ્રોમિયર વિભાજન
રંગસૂત્રદ્રવ્ય બાબતે
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP