બાયોલોજી (Biology)
ભૂમિગત ગાંઠામૂળી પ્રકાંડ ધરાવતી નાનામાં નાની અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ઝામિયા પિગ્મિયા
સીકોઈયા
પાઈનસ
સાયકસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

સપાટીય પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન
અંતર્ગત પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આલ્ડોલેઝ ઉત્સેચક કઈ અંગિકા સાથે સંકળાયેલ છે ?

હરિતકણ
ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર
રિબોઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રીમાં કયા સજીવોનો સમાવેશ થાય છે ?

PPLO
જીવાણુ અને માઇકોપ્લાઝમ
આપેલ તમામ
નીલહરિતલીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કર્ણપલ્લવનો અભાવ હોય તેવાં પ્રાણીઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કાચબો
ચામાચીડિયું
ઉંદર
કાંગારું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP