બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન એટલે,

ફેટીઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
મોનોસેકેરાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
ન્યુક્લિઓટાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
એમિનોઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીઓની વસાહતમાં કુલ કેટલી કામદાર માખી હોય છે.

30,000 થી 50,000
40,000 થી 50,000
40,000 થી 60,000
30,000 થી 60,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાથમિક કક્ષાના મ્યુઝિયમ ધરાવતી સંસ્થા ?

શાળા
સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ
યુનિવર્સિટી
ખાનગી સંસ્થાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે કઈ વ્યવસ્થા હોય છે ?

જર્મપ્લાઝમ બેંક
જનીન બેંક
બીજ બેંક
બીજ નિધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP