બાયોલોજી (Biology)
બે અસમાન એમિનોઍસિડનું એક્બીજા સાથે જોડાણ એટલે,

ડાયપેપ્ટાઈડ
પ્રોટીન
પેપ્ટાઈડ
પીલિપેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિરોઈડ્સ દ્વારા બટાટા અને માનવમાં અનુક્રમે કયા રોગ થાય છે ?

કિર્મિર, ડાયાબિટીસ
અલ્ઝાઈમર, તંતુમય ગ્રંથીલ
તંતુમય ગ્રંથીલ, અલ્ઝાઈમર
ક્લોરોસીસ, અલ્ઝાઈમર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એપિયરી એટલે શું ?

મધમાખીની માવજત
મધમાખીમાં પ્રજનન કરાવવામાં આવે તે
મધમાખી રાખવામાં આવે તે
મધમાખીનું સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

ફુગ, કીટક, ભેજ
લીલ, કીટક, ભેજ
લીલ, ફૂગ, સુકારો
ફૂગ, લીલ, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીણ અને ચરબી એકબીજાથી કઈ બાબતે જુદા પડે છે ?

ફેટીઍસિડની ગેરહાજરી
આપેલ તમામ
લિપિડના પ્રકાર
આલ્કોહોલના પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલી લીલ શું ધરાવે છે ?

ઝેન્થોફિલ
કેરોટીનોઈડ
કલોરોફિલ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP