બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયાનું ભક્ષણ કરતાં સજીવને શું કહે છે ?

બૅક્ટેરિયા ફેજ
વાઈરસ
એક પણ નહિ
વિરોઈડ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધુમાં વધુ લક્ષણોમાં વધુમાં વધુ સામ્ય ધરાવતા અને આંતરપ્રજનન કરી પ્રજનનક્ષમ સંતતિ સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓના સજીવસમૂહને શું કહે છે ?

જાતિ
કુળ
પ્રજાતિ
ગોત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત સજીવોના અભ્યાસને શું કહે છે ?

એક પણ નહિ
જીવવિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન
ભૌતિકવિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ કોષવિભાજન એટલે___

કોષના કદ અડધા થવા.
કોષવિભાજન સમયે રંગસૂત્રની સંખ્યા અડધી થવી.
આપેલ તમામ
કોષની સંખ્યા અડધી થવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાયસેકેરાઈડના પોલિસેકૅરાઈડમાં રૂપાંતર માટે કયો બંધ જવાબદાર છે ?

એસ્ટર
હાઇડ્રોફિબિક
ગ્લાયકોસિડીક
પેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP