બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈડ ઍસિડ કોની સાથે સંબંધિત છે ?

શ્વસન
પ્રજનન
આનુવંશિકતા
પ્રકાશસંશ્લેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એ ક્યા રાસાયણિક બંધ ધરાવે છે ?

∝,1, 6- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
β-1,4- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
∝-1- ગ્લાયકોસિડીક બંધ
β-1,6- ગ્લાયકોસિડીક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાયલોનેમામાં કયા પ્રકારનું ફલન થાય છે ?

બાહ્યફલન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અંતઃફલન
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિંગભેદની દ્રષ્ટિએ વાઉચેરિયા કેવાં પ્રાણી છે ?

એકલિંગી
દ્વિલિંગી
આપેલ તમામ
ઉભયલિંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ્સ સંકળાતા રચાતા સંકુલને શું કહે છે ?

પોલિપેપ્ટાઈડ
પોલિમર
પોલિસેકેરાઈડ
પોલિઝોમ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણી આસપાસ જોવા મળતા સજીવો ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. આ ગુણને શું કહે છે ?

ભિન્નતા
વૃદ્ધિ
વિકાસ
પ્રતિક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP