બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી પિરિમિડીન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

થાયમિન, યુરેસીલ
સાયટોસીન, થાયમીન, યુરેસિલ
એડેનીન, ગ્વાનીન, સાયટોસીન
સાયટોસીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના વાક્યોમાંથી વનસ્પતિ સંગ્રહાલય માટે સત્ય નથી.

વનસ્પતિ - નમૂનાનો સંગ્રહ અને જાળવણી
વનસ્પતિના રેખાચિત્ર, સ્લાઈડ, નકશાનો સંગ્રહ
ઔષધીય, આકર્ષક, અપ્રાપ્ય, વનસ્પતિનો ઉછેર
વનસ્પતિના ગ્રંથોનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન સંશ્લેષણ દરમિયાન કોષરસમાંથી રીબોઝોમ એમિનોએસિડના પ્રવાહમાંથી ચોક્કસ એમિનોએસિડ જે RNA મેળવે તે RNA ને શું કહે છે ?

DNA
t - RNA
r - RNA
m - RNA

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કૅલ્શિયમની સાચી અગત્ય કઈ છે ?

સ્નાયુ-સંકોચનની ક્રિયા માટે
આપેલ તમામ
રુધિર જામી જવાની ક્રિયા માટે
કોષરસપટલની પ્રવેશશીલતા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ રચના વનસ્પતિ અને પ્રાણીકોષોમાં જુદા-જુદા ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

કોષકેન્દ્ર
લાઈસોઝોમ
કોષકેન્દ્રીકા
સૂક્ષ્મકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP